2026 World Cup are announced

2026 World Cup are announced

The U.S. cities hosting the 2026 World Cup are announced

The U.S. cities hosting the 2026 World Cup are announced

1. Vancouver 2. Seattle 3. San Francisco 4. Los Angeles (SoFi Stadium) 5. Guadalajara, Mexico 6. Kansas City 7. Dallas 8. Atlanta 9. Houston 10. Monterrey, 

Fill in some text

11. Mexico City 12. Toronto 13. Boston 14. Philadelphia 15. Miami 16. New York/New Jersey

11. Mexico City 12. Toronto 13. Boston 14. Philadelphia 15. Miami 16. New York/New Jersey